Δυνατότητα απόκτησης καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος από αλλοδαπούς κατόχους
άδειας διαμονής που δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4251/2014, πολίτης τρίτης χώρας
ενδιαφερόμενος προς απόκτηση καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, πρέπει να «διαθέτει εισόδημα,
επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς του, το οποίο δεν προέρχεται από προσφυγή στο
σύστημα κοινωνικής αρωγής της Χώρας. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τις ετήσιες
αποδοχές του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, προσαυξημένο
κατά 10% για το σύνολο των συντηρούμενων μελών της οικογένειας του, […]. Ο τακτικός χαρακτήρας
του ανωτέρω εισοδήματος αποδεικνύεται ιδίως από την εκπλήρωση των ασφαλιστικών και φορολογικών
υποχρεώσεων του».

Σύμφωνα με την ανωτέρω παρατιθέμενη διάταξη, οι ενδιαφερόμενοι προς απόκτηση του εν θέματι
καθεστώτος διαμονής αλλοδαποί, οφείλουν να διαθέτουν εισόδημα α) σταθερό και τακτικό και β)
επαρκές για τις ανάγκες των ιδίων και των μελών των οικογενειών τους και – ειδικότερα – κατ’ ελάχιστον
ίσο με τις ετήσιες αποδοχές του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό, χωρίς να προσφεύγουν στο
σύστημα κοινωνικής αρωγής της Χώρας.
Ωστόσο, ο τρόπος πορισμού (η «πηγή») του κρίσιμου εισοδήματος δεν προσδιορίζεται από τις
υφιστάμενες σχετικές διατάξεις, εξαιρουμένης της ρητής απαγόρευσης προέλευσής του από το
ελληνικό σύστημα κοινωνικής αρωγής. Η αναφερόμενη απουσία ειδικότερης πρόβλεψης συνεπάγεται
ότι κάθε νόμιμο πραγματικό εισόδημα που προκύπτει και φορολογείται στην ημεδαπή, κατά την
έννοια και δυνάμει οιωνδήποτε εκ των απαριθμούμενων στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013
τρόπων, (όπως – ενδεικτικά – μισθωτή εργασία, ανεξάρτητη οικονομική ή επιχειρηματική
δραστηριότητα, σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ή πρόσοδοι προερχόμενες από εκμετάλλευση ακίνητης
ιδιοκτησίας), δύναται να προσμετρηθεί προκειμένου να αξιολογηθεί η πλήρωση ή μη εκ μέρους του
εκάστοτε ενδιαφερομένου των προϋποθέσεων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4251/2014.
Κατ’ αναλογία των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι στο εν λόγω προσμετρώμενο εισόδημα δεν
περιλαμβάνεται α) τόσο το προκύπτον στην αλλοδαπή, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 4171/2013 όσο και β) το πιθανό τεκμαρτό εισόδημα του εκάστοτε ενδιαφερομένου, όπως αυτό
υπολογίζεται βάσει των προβλέψεων των άρθρων 30 έως και 34 του ως άνω νόμου.
Συμπερασματικά, και δεδομένου ότι σύμφωνα με τα προεκτεθέντα οι ενδιαφερόμενοι προς απόκτηση
καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος δύνανται να προσπορίζονται το κρίσιμο εισόδημα με τρόπους
διαφορετικούς της μισθωτής εργασίας ή της ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, η προηγούμενη
εκ μέρους τους κατοχή άδειας διαμονής που παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δεν αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης του εν λόγω καθεστώτος ούτε – αντιστοίχως – η κατοχή άδειας
διαμονής που δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας αποτελεί παρακωλυτικό προς τον αυτό
σκοπό παράγοντα.

Πηγή :https://migration.gov.gr/

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *